Leiderschap-45stijlen - Ten Cate INTERACT

Ten Cate INTERACT
25 jaar praktijk PE cursussen voor
de accountant en fiscalist
25 jaar praktijk PE cursussen voor de Accountant en Fiscalist
25 jaar praktijk PE cursussen voor
voor de Accountant en Fiscalist
voor de Accountant en Fiscalist
Ten Cate INTERACT
Ten Cate INTERACT
Ten Cate INTERACT
25 jaar praktijk PE cursussen
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Leiderschap-45stijlen


   
Wat is jouw leiderschapsstijl in 2023 ?
 
Leiderschapsstijlen, er zijn er wel meer dan honderd omschreven in de bekende managementboeken. Hieronder staan er 45 omschreven. Onderstaande stijlen helpen je in jouw zoektocht naar het type leider dat jij bent of welke stijl(en) het beste bij jou past ( in lijn met je competenties).
Doe de gratis (lees) test en ontdek jouw leiderschapsstijl.
Paul ten Cate - Docent / Leiderschap en personal empowerment.


Maak jouw keuze uit 45 leiderschapsstijlen :


1.  Autocratisch leiderschap
Een autocraat is een alleenheerser. Autocratisch leiderschap is een manier van leidinggeven die vooral gericht is op taken, niet zozeer op de medewerkers die dat mogelijk maken. De manager zorgt voor de uitvoering van de organisatiedoelen en -taken. Hij heeft zelf een grote rol, want hij deelt taken uit en verwacht dat de medewerkers de toegewezen taken goed zullen uitvoeren.
 
2.  Directief leiderschap
Kenmerkt zich door een hoge taakgerichtheid en een lage relatiegerichtheid. De stijl is sterk instruerend en gericht op het snel en efficiënt behalen van het beoogde resultaat.
 
3.  Mensgericht leiderschap
De manager geeft op een stimulerende wijze richting en begeleiding aan medewerkers. Hij past de stijl en methode van leidinggeven aan de medewerkers en stimuleert samenwerking.
 
4.  Samenbindend leiderschap
Hierbij staan samenwerking, saamhorigheid en teamwork versterken centraal. De leidinggevende streeft naar de voordelen van groepscohesie. Hij kweekt teamgeest, bouwt aan moreel, wij-gevoel en onderlinge afstemming. Hij betrekt de groep bij problemen, oplossingen en beslissingen.
 
5.  Persoonlijk leiderschap
Een van de meest bekende stijlen is natuurlijk het persoonlijk leiderschap. Bij persoonlijk leiderschap hebben principes als geloof in eigen kunnen, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en samenwerking de overhand. Bedrijven zijn niet langer gebaat bij managementpraktijken, waarin het controleren en kort houden van medewerkers centraal staat.
 
6.  Dienend leiderschap
Bij dienend leiderschap staat dienstbaarheid aan medewerkers, klanten en de gemeenschap centraal. Dienend Leiderschap is niet gebaseerd op macht, hiërarchie en status, maar veel meer op bewustwording, zingeving, ontwikkeling en groei van medewerkers.
 
7.  Aanmoedigend leiderschap
Aanmoedigende leiders benadrukken het positieve, identificeren ieders sterke punten, erkennen prestaties en spreken hun vertrouwen uit in de capaciteiten van hun volgers en in hun bereidwilligheid om goed werk te blijven leveren. In plaats van te vertellen wat ontoereikend is en wat beter moet, prijzen aanmoedigende leiders wat is bereikt en ondersteunen ze hun mensen om op dit succes voort te bouwen.
 
8.  Inspirerend leiderschap
Nelson Mandela, Freddy Heineken, John F. Kennedy, Martin Luther King. Krachtige, intrigerende leiders die er alles aan deden om alles uit zichzelf én de mensen om hen heen te halen door inspirerend leiderschap. Een inspirerend leider heeft aandacht voor de doelen en wensen van de medewerkers door te helpen om die op een goede manier te ontwikkelen.
 
9.  Emergent Leiderschap
Emergent leiderschap is leiderschap dat spontaan ontstaat, omdat de situatie daar om vraagt of dat mogelijk maakt. Emergent betekent spontaan opkomend.
 
10.  Masculien leiderschap
Masculien leiderschap draait om de korte termijn, om duidelijke taken en resultaten. Vaak nuttig in tijden van crisis.
 
11.  Feminien leiderschap
Feminien leiderschap is gericht op de lange termijn. Het draait daarbij niet om ego’s, maar om het team en om kwaliteit, het is meer empathisch, verbindend en meer communicatief.
 
12.  Dwingend leiderschap
Bij een dwingende leiderschapsstijl wordt van wordt van medewerkers verwacht dat ze onmiddellijk en zonder discussie doen wat hen wordt opgedragen.
 
13.  Activistisch leiderschap
Een activistische leider zijn betekent dat je meer bent dan slechts een pleitbezorger of ondersteunende leider. Iedereen kan een transformatie-initiatief bepleiten of ondersteunen, maar een activist staat zelf heel zichtbaar in het speelveld, is een rolmodel en zorgt dat hij leert door te doen. Zonder deze stijl ontbreekt voorbeeldgedrag (leading by example). Zulke leiders – of ze nu CEO zijn of teamleider op de werkvloer – geven leiding door actie. Voorwaarde is dat een omgeving wordt gecreëerd die dit mogelijk maakt.
 
14.  Destructief leiderschap
‘Destructief’ slaat op de negatieve gevolgen van leiderschapsgedrag. Die gevolgen zijn door de manager in de meeste gevallen niet zo bedoeld. Het ontbreken van actief leiderschap, zoals in het geval van management by exception of laissez-faire leiderschap, heeft schadelijke gevolgen die vergelijkbaar zijn met verwaarlozend ouderschap. Autoritair of intimiderend leiderschap met de bedoeling om de prestaties en productiviteit te verhogen hoeft niet de intentie te hebben om een persoon te kleineren, maar roept wel een negatieve reactie op. In alle vormen van destructief leiderschap gaat het om aanhoudend gedrag van managers.
 
15.  Inclusief Leiderschap
Inclusieve leiders zijn leiders die durven sturen op overeenkomsten en op verschillen. Die in de spanning van conflicten stappen en niet aan de rand blijven toekijken hoe mensen zich door de ellende heen worstelen. Leiders die geen oplossingen hoeven te bieden, maar wel morele moed tonen door gesprekken aan te gaan en iedereen te horen.

16. Transformationeel Leiderschap
Transformationeel leiderschap gaat er van uit dat medewerkers hun motivatie niet alleen ontlenen aan extrinsieke factoren, maar ook aan intrinsieke factoren. Gedrag wordt niet alleen gemotiveerd door de beloningen, maar ook door het proces dat naar die beloningen leidt. Een leider moet daarom in staat zijn om ook zaken als normen, waarden, behoeften en capaciteiten te beïnvloeden.

17.  Mosquito leiderschap
Een muskiet kan een wat vreemd dier zijn voor een leiderschapsmetafoor. Maar kijk eens naar de term ‘virale marketing’ of ‘het viraal verspreiden van ideeën’. Niemand wil natuurlijk een virus oplopen, maar waar het om gaat is dat bij Mosquito leiderschap de Lean leider viraal de verandering in mindsets gaat verspreiden door de organisatie te ‘infecteren’ met zijn ideeën en overtuigingen.
 
18.  Zichtbaar leiderschap
De leider moet ook heel zichtbaar zijn. Genchi Genbutsu is de Japanse term voor ‘gaan zien’. Het is ook Japans voor ‘feitelijke plek, feitelijk ding’. Door te gaan zien, door zelf naar de Gemba te gaan – de plek waar het werk wordt verricht om waarde te scheppen – en daarmee te helpen de problemen op te lossen, kan zichtbaar leiderschap worden bereik
 
19.  Autoritair leiderschap
De leider heeft het alleen voor het zeggen. De medewerkers zijn ondergeschikt en moeten doen wat de leider zegt.
 
20.  Participerend leiderschap
Participatief leidinggeven is een stijl van leidinggeven waarbij de leidinggevende de medewerkers regelmatig uitnodigt om mee te denken, mee te praten en soms ook mee te beslissen. U schrijft uw medewerkers dus niet precies voor wat er moet gebeuren.
 
21.  Functioneel leidinggeven
Functioneel leidinggeven betekent het geven van ‘dwingende’ vakinhoudelijke aanwijzingen aan medewerkers, ook aan medewerkers die buiten de eigen sturingslijn vallen.
 
22.  Democratisch leiderschap
Bij de democratisch leiderschapsstijl worden medewerkers aangemoedigd om onderling in discussie te gaan, naar consensus te streven en om met nieuwe ideeen te komen.
 
23.  Ambidexter leiderschap
De actieve aansturing van het oude én het nieuwe om zo meer innovatie in de organisatie te bewerkstelligen.
 
24.  Dyadisch leiderschap
Het dyadisch leiderschap gaat over de kwaliteit van de relatie tussen twee individuen. Het gaat om het bewust omgaan met relaties om persoonlijke doelen te bereiken vanuit de goede keuze voor welke individuen van de in-group deel uitmaken leiden aantoonbaar tot ondersteuning, verbondenheid en commitment van de ander aan jouw persoonlijke doelen.
 
25.  Volhardend leiderschap
Volhardend leiderschap gaat verder dan ‘steun van het topmanagement’: leiders moeten veranderende structuren en processen begrijpen en direct betrokken zijn bij de innovatieverspreiding. Volhardend leiderschap draait om accountability, transparantie en consistentie. Volhardende leiders moeten mensen continu verantwoordelijk (accountable) houden voor afgesproken processen en doelen.
 
26.  Operationeel leidinggeven
Een operationeel manager heeft oog voor de korte termijn, uitvoer van taken, planning en organisatie. De operationeel manager is vaak praktisch ingesteld en heeft een groot probleemoplossend vermogen in praktische zin.
 
27.  Organisch leiderschap
De drijvende gedachte achter organisch leiderschap is dat oudere modellen van leiderschap te veel afhankelijk zijn van de enkeling of een kleine groep aan de top. Bij organisch leiderschap verschuift de focus van de persoon van de leider naar het proces in de groep. Leiders komen tevoorschijn in plaats van dat ze worden aangesteld. Richting, samenhang en actie ontstaan door gedeelde visie en waarden die voortkomen uit voortdurende en intensieve interactie tussen mensen in de organisatie. Organisch leiderschap is sterk afhankelijk van de mate waarin mensen zichzelf kunnen aansturen en motiveren.
 
28.  Vrouwelijk leiderschap
Vrouwelijk Leiderschap gaat over leidinggeven aan jezelf.
 
29.  Participerend leiderschap
Bij participerend leiderschap betrekt de leidinggevende de medewerkers bij het maken van beslissingen. Ze delen de verantwoordelijkheid en de benodigde informatie.
 
30.  Vitaal leiderschap
De leiderschapsstijl waarbij de vitaliteit van de medewerkers wordt bevorderd en behouden. Een vitale leider geeft het goede voorbeeld om met meer energie, motivatie en veerkracht in het leven te staan.
 
31.  Spiritueel leiderschap
Een spiritueel leider geeft leiding vanuit de essentie, de innerlijke bron. De spiritueel leider staat open voor wat er op hem afkomt en accepteert dat hij dingen ook niet weet. Bij leiderschapsstijlen die draaien om spiritualiteit handelt de manager vanuit een innerlijk kompas.
 
32.  Praktisch leidinggeven
Een praktisch leidinggevende geeft leiding aan mensen uit de praktijk en is daarbij verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing, werkplanning en teamresultaten. Een praktisch leidinggevende zorgt voor een voortdurende afstemming van middelen en werkwijzen op medewerkers en relaties binnen de organisatie om zo uiteindelijk een motiverend werkklimaat te bereiken.
 
33.  Lean leiderschap
Een goede Lean-leider weet in welke richting de organisatie groeit, wat voor bijdrage Lean hieraan levert en legt dit duidelijk en pakkend uit. De Lean-leider is echt een voorbeeld, bijna een held, is concreet en open in zijn eigen rol en de uitkomsten, ook al vallen deze soms tegen. Door zijn aandacht voor de medewerkers op de werkvloer en zijn coachende rol zorgt hij voor de ontwikkeling van zijn medewerkers. Door de juiste interventies rondom proactieve inzet en het streven naar verbeteringen van medewerkers ontwikkelt en bevestigt hij het gewenste gedrag. Hij staat open voor suggesties, neemt deze in overweging en geeft feedback over de keuze om de suggestie wel of niet te implementeren.
 
34.  Natuurlijk leiderschap
Een natuurlijk leider verschilt in heel wat opzichten van een conventioneel leider. Het is meer een manier van zijn dan van doen. En het begint bij persoonlijk leiderschap. Zelfreflectie en inzicht in uw automatische gedragspatronen is daarbij cruciaal.
 
35.  Phronese leiderschap
Phronese is te vertalen als ‘praktische wijsheid’: door de praktijk verkregen impliciete kennis, en wordt in Japan al regelmatig toegepast. Het stelt een manager in staat om, gegeven het moment en de omstandigheden, te bepalen wat goed is en de juiste maatregelen te treffen.
 
36.  Flexibel leiderschap
Een manager die flexibel leiding geeft kiest de leiderschapsstijl die voor die bepaalde situatie de juiste is. Flexibel leiderschap heeft veel voordelen omdat er in elke afzonderlijke situatie heel goed over een beslissingen wordt nagedacht. Nadeel is dat het beleid niet duidelijk is voor de medewerkers. Een ander nadeel is dat het erg tijdrovend is om goed na te denken over elke afzonderlijke situatie.
 
37.  Relatiegericht leiderschap
Bij de leiderschapsstijlen die op de relatie zijn gericht, draait het om het krijgen en behouden van harmonie en onderlinge verbondenheid.
 
38.  Resultaatgericht leiderschap
Resultaatgericht leidinggeven betekent dat de manager afdelingsdoelen vertaalt naar concrete resultaten, heldere verwachtingen schept, concrete afspraken maakt en medewerkers eigenaar maakt van afdelingsdoelstellingen.
 
39.  Atletisch leiderschap
Atletisch leiderschap is vooral bekend van de Russische opkomende markten. Deze leiders kenmerken zich door pragmatisch exploreren, op bewegende doelen mikken, ze geven vrijheid en autonomie als alles goed gaat, maar trekken de teugels keihard aan bij fouten, en ze zoeken graag zelf de schijnwerpers op.
 
40.  Transactioneel leiderschap
Transactioneel leiderschap richt zich op het ruilprincipe. In ruil voor het afleveren van goed en bevredigend werk binnen de afgesproken tijdslimiet, biedt de leidinggevende de medewerker een beloning voor zijn bijdrage. Deze beloning kan vertaald worden in extra loon, bonussen of de mogelijkheid tot extra inzetbaarheid. Transactioneel leiderschap is verwant aan de opvatting vanuit het Taylorisme dat ervan uitgaat dat medewerkers alleen gemotiveerd kunnen worden door belonen en straffen. Het eigenbelang van de leidinggevende en dat van de organisatie staat voorop.
 
41.  Liminaal leiderschap
Liminaal leiderschap is wanneer leiders de orde moeten herstellen en onzekerheid moeten begeleiden, al dan niet met rituelen.
 
42.  Situationeel leiderschap
Een situationeel leider stemt zijn stijl van leidinggeven af op de projectmedewerker. Situationeel leiderschap berust op het goed kunnen inschatten van de voorkeuren, persoonlijkheidskenmerken en vaardigheden van individuele medewerkers.
 
43.  Ethisch leiderschap
Leidinggevenden die  ‘ethisch leiderschapsgedrag’ vertonen, geven het goede voorbeeld, communiceren pro-actief over morele kwesties en zijn consequent in het belonen en bestraffen van gewenst en ongewenst gedrag.
 
44.  Meeuwen leiderschap
Bij de leiderschapsstijlen die zijn gebaseerd op Meeuwenmanagement, doet de leider het volgende: Aan komen fladderen, veel lawaai maken, en de mensen in vertwijfeling weer achter laten. Dat is wat een goede meeuwenmanager doet.
 
45.  Delegerend leiderschap
Dit is een leiderschapsstijl die redelijk afstandelijk is. Een leidinggevende die deze stijl hanteert focust zowel niet op het uitvoeren van de taak als op de ontwikkeling van de mens.
Een manager of teamleider die deze vorm van leidinggeven hanteert doet eigenlijk niets anders dan taken uitbesteden en doelen stellen. Een medewerker heeft hierbij veel vrijheid en verantwoordelijkheid. De leidinggevende laat het aan de medewerker over hoe de taak wordt uitgevoerd.


Hopelijk heb je een stijl of een combinatie van 2 stijlen gevonden.
Je kunt je nu de vraag stellen ; past deze stijl nog steeds in jullie huidige kantoor omstandigheden?

Stof tot nadenken wellicht. Leuk dat je deze (lees)test wilde doen en succes in het managen van jouw team in 2022.Docent / coach
Leiderschap en personal empowerment.

Een mooi aanrader voor leidinggevende accountants en fiscalisten :

4-daagse 17 PE Masterclass :
Groei en balans in leidinggeven

Deze masterclass (9e editie) start in het najaar op 3 locaties :

Leiden : start op 25 september
Eindhoven : start op 2 oktober 2022
Zwolle : start op 5 oktober 2022


 

Tip voor leidinggevenden

9e editie
4 daagse MASTERCLASS :

Groei en balans in leidinggeven
Op basis van 4 Kritische Succes Factoren:
Leidersrol, Motivator
Proces management en Werk-balans

Voor : Accountants en Fiscalisten
( vennoten en teamleiders )

4 cursusdagen (4 x 4 uren)
+ 1 individueel coachingsgesprek vooraf.

17 porfolio uren / RB 17 PE
RB nummer : 441211

Voor de 9e keer start deze succesvolle masterclass,
(een aanrader in uw portfolio).

Kleine groep, ruime zaal, max. 10 deelnemers.


U kunt deelnemen op 3 locaties :

Leiden : start op 25 september 2023
Eindhoven : start op 2 oktober 2023
Zwolle : start op 5 oktober 2023


  
Ten Cate INTERACT
is een PE geaccrediteerd opleidingsinstituut en verzorgd
al 25 jaar cursussen voor het accountantskantoor.


Tip voor leidinggevenden

9e editie
4 daagse MASTERCLASS :

Groei en balans in leidinggeven
Op basis van 4 Kritische Succes Factoren:
Leidersrol, Motivator
Proces management en Werk-balans

Voor : Accountants en Fiscalisten
( vennoten en teamleiders )
4 cursusdagen (4 x 4 uren)
+ 1 individueel coachingsgesprek vooraf.

U kunt deelnemen op 3 locaties :

Leiden : start op 25 september 2023
Eindhoven : start op 2 oktober 2023
Zwolle : start op 5 oktober 2023

Tel : 0521-515792
Ten Cate INTERACT - KVK 18131761
info@tencate-interact.nl
Tel : 0521-515792
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu